Мұнайгаз ісі

Кафедра меңгерушісі

Жантасов Манап Құрманбекұлы

Техника ғылымдарының кандидаты, профессор

 Мекен-жайы: 160012. ОҚО, Шымкент қаласы, Тауке-хан даңғылы 5.

Телефоны: 8(7252) 30-05-70

e-mail:ngd@mail.ru

manapjan_80@mail.ru
►Профессор-оқытушылар құрамы

Жалпы мәлімет 

«Мұнайгаз ісі» кафедрасы 2008 жылы М.Әуезов атындағы ОҚМУ ректорының 06.09.2008 ж. № 124 бұйрығымен құрылған. Кафедра күндізгі, сырттай және қашықтықтан оқыту түрлері бойынша бітіруші дайындық жүргізеді. «Мұнайгаз ісі» кафедрасының білім беру аясы B071- «Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру» білім беру бағдарламаларының тобы бакалавриаттың 3 білім беру бағдарламасы бойынша көп деңгейлі жүйе шеңберінде жүргізеді:

-6B07210 - Мұнайгаз ісі

-6B07215 - Мұнай және газ өндіру объектілерін пайдалану және оларға қызмет көрсету

-6B07216 - Газмұнайқұбырларын және газмұнайқоймаларын пайдалану

Сонымен бірге 2020/2021 оқу жылынан бастап B071- «Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру» білім беру бағдарламаларының тобы бойынша: 6В07211-Мұнайгаз ісі (күндізгі және қашықтықтан оқыту). Магистратураның 3 білім беру бағдарламасы бойынша М115 білім беру бағдарламаларының тобы бойынша – «Мұнай инженериясы»:

  • 7М07210 - Мұнайгаз ісі (ғылыми-педагогикалық бағыт).
  • 7М07212 -  Мұнай және газ кенорындарын игеру мен пайдалануды басқару (ғылыми-педагогикалық бағыт).
  • 7М07213 Ұңғымаларды күрделі жағдайда бұрғылау (бейінді бағыт).

 Білім беру бағдарламасын табысты аяқтаған студенттерге мамандығына сәйкес білім беру бағдарламасы бойынша «техника және технология бакалавры» дәрежесі беріледі.

Білім беру бағдарламасын табысты аяқтаған магистранттарға мынадай академиялық дәреже беріледі: бейіндік бағытта – техника  және технология магистрі, ғылыми-педагогикалық бағытта – техника ғылымдарының магистрі дәрежесін алады.

2020/2021 оу жылында 8D07210 – «Мұнайгаз инжинирингі» білім беру бағдарламасы бойынша философия докторларын (PhD) даярлауды жүзеге асыруға арналған білім беру бағдарламасы ББ реестрына енгізілді.

Кафедраның міндеті алдыңғы қатарлы білімді қалыптастыра алатын, үнемі өзін-өзі жетілдіре алатын және зияткерлік капиталды арттыра алатын, мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау; мұнай және газ кен орындарын игеру және пайдалану; мұнайгаз құбырлары мен мұнайгаз қоймаларын пайдалану бойынша компаниялар үшін жоғары білікті мамандарды дайындауға бағытталған.

Кафедра Қазақстан Республикасының мұнайгаз секторы үшін кадрлар дайындау ісіндегі басты рөлдердің бірі болып табылады. Біздің мақсатымыз – кадрлар потенциалын дамытуда, ғылыми зерттеулер жүргізуде және өңір үшін қажетті инновациялық технологияларды дайындауда қозғаушы күш болу.

«Мұнайгаз ісі» мамандарды даярлау ғылымның заманауи жетістіктері мен фундаментальді білімге негізделген инновациялы білім беру бағдарламаларына негізделеді.

Білім беру бағдарламасы бойынша  концепция негізінде (БББ)  келешекте Қазақстан Республикасының мұнайгаз өндірістерінде жоғары білікті кадрлармен қамтамасыз ету көзделіп отыр. Білім беру бағдарламасының ББ концепция негізі келесі критериялармен жүргізіледі:

  • Бітірушілердің білім алу (Learning Outcome-based Approach) қорытындысын игеру, орындалу және бағалау бағдарламасы  компентациясын көздеу;
  • компентацияны бағалау үшін сонымен қатар дидактикалық бірлік бағдарламасы,олардың жетістіктерін қамтамасыз ету үшін  ECTS кредиттік жүйені қолдану  (European Credit Transfer System);
  • ЕвроБалық стандарт және басқарудың  жоғары білім сапасын (ESG, Standards and Guidelinesfor Quality Assuranceinthe European Higher Education Area) Балон жүйесі аймағында сонымен қатар ұлттық және халықаралық критерияларын қамтамасыз ету үшін халықаралық стандарт ISO 9001:2008 талаптарын есепке алу;
  • білім беру бағдарламасының сапасы Washington Accord Graduate Attributes and Professional Competencies EUR-ACEF ramework Standardsfor Accreditationof Engineering Programmes және т.б.).

Кафедрада бағдарламаны басқару үшін оқу , ғылым және оқудан тыс әрекеттерге байланысты  оқуды басқару бойынша процедуралар мен жасалған талаптар негізінде нормативтік база және инструктивті құжаттар  ҚР ҒБМ қарастырылған.

ОБ бітірушілерін кәсіпке дайындау деңгейі ҚР-ның алдыңғы қатардағы бұрғылау және мұнайгаз кәсіпорындары қойған мына талаптарға – жоғары технология, ресурстарды және энергияқорларын үнемдеу, экологиялық қауіпсіздік, ақпараттық технологияларды кеңінен пайдалану, жоба мен басқаруды компьютерлендіру талаптарына сәйкес келеді.

ЖОО оқу жүйесі ұйымының ең басты мінездемесі оқыту формасының әртүрлілігі. ОБ бойынша мамандарды дайындау күндізгі және дистанциялық оқу формаларымен жүзеге асырылады.

БББ-ң мазмұнына: жалпыға білім беру пәндер  (ЖББП) – 26,6% (57 кредит), базалық пәндер (БП) – 55,6% (119 кредит), профильдік пәндер (ПП) – 17,8% (38 кредит), барлық уақыт ресурстары (244 кредит) кіреді.  Бакалаврдың бітірушілік жұмысты жазуға және қорғауға 12 кредит, ал тәжірибеге  18 кредит жұмсалады.  ОБ мазмұны типтік оқу жоспарына (ТОЖ) сәйкес келеді.

Оқыту бағдарламасы бойынша келесі болып табылады 5В070800 «Мұнайгаз ісі»  және  6М070800 – «Мұнайгаз ісі»   сәуірде 2019ж. білім беру саласындағы білім беру сапасын қамтамасыз ету бойынша тәуелсіз Қазақстандық агенттікте (НКАОКО) мамандандырылған аккредиттеуден өтті.

Кафедраның профессор оқытушылар құрамы:

 2020/2021 оқу жылында «Мұнайгаз ісі» кафедрасының бакалавриат және магистратура мамандарын даярлайтын білім бағдарламаларын қамтамасыз ететін профессорлық-оқытушы құрамының саны  21 штаттық бірлікті құрайды, оның ішінде: ғылым докторлары, профессорлар – 2, ғылым кандидаттары, қауымдастырылған профессор -3, доценттер – 7, PhD докторы – 4, магистрлар – 9. Штаттық кестеге сәйкес профессорлық-оқытушы құраммен жабдықталуы – 100% құрайды. Берілген білім беру бағдарламасы бойынша сабақ беретін ПОҚ мамандыққа сәйкс келеді, ғылым докторының және кандидатының дәрежесіне, сонымен қатар магистр академиялық дәрежесіне ие. Кафедрада білім алушыларға оқытылатын пәндер бойынша оқытушыларды таңдау немесе алмастыруды қамтамасыз ету үшін білікті ПОҚ құрамынан жеткілікті қор бар. 2018-2019 оқу жылы техника ғылымдарының кандидаттары Бимбетова Г.Ж. және  Жантасов М.К., 2018/2019 оқу жылы т.ғ.к., доцент Орынбасаров А.К., ал 2020/2021 оқу жылы т.ғ.к., доцент Садырбаева А.С. «Қауымдастырылған профессор (доцент)» атағына ие болды.

     2019-2020 оқу жылында магистр, оқытушы Боташев Е. Т. және магистр, оқытушы Сакыбаев Б. А., ал 2020/2021 оқу жылында магстр оқытушылар Отарбаев Н.Ш. және Маренов Б.Т. философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін диссертация қорғады.

рғады.