Ғылым

1. Университеттің мемлекеттік бюжеттік тақырыптық жоспарына сәйкес келесі тақырыптар бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстар  орындалуда

1. Б-16-01-09 «Тәуекел-менеджментті ескере отырып, сапаны басқарудың интеграцияланған жүйелерін құру және бағалау ерекшеліктері».

Ғылыми жетекшілер: т.ғ.д., профессор Бекибаев Н.С., т.ғ.к., доцент Тулекбаева А.К.

2. Б-16-01-10 «9000 сериялы ИСО халықаралық стандарттары негізінде персоналды басқару тиімділігін бағалаудың әдістемелік аспектілерін әзірлеу». Ғылыми жетекшілер: т.ғ.д., профессор Сабырханов Д.С., т.ғ.к, доцент Тулекбаева А.К.

3. Б-16-05-11 «Технологиялық және эксплуатациялық шарттарын жабдықтар мен конструкциялардың ұзақмерзімділігі мен беріктігіне әсерін зерттеу және беріктікті арттыру әдістерін әзірлеу» Ғылыми жетекшілер: т.ғ.д., профессор Айнабеков А.И.

Бөлім орындаушылар: т.ғ.д., профессор Арапов Б.Р., т.ғ.д., профессор В.Н. Печерский, т.ғ.д., профессор Сейтказенова К.К., т.ғ.д., профессор Сулейменов У.С.

4. Б-16-05-12 «Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану технологиялары мен жабдықтарын әзірлеу бойынша ғылыми зерттеулер және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар» Ғылыми жетекшілер: т.ғ.д., профессор Арапов Б.Р.

5. Б-16-05-13 «Қалыптау және беттік беріктендіру процестері негізінде бөлшектердің сапасын және беріктігін арттыру мақсатында беттерді өңдеудің технологиялық процестерін зерттеу». Ғылыми жетекшілер: т.ғ.д., профессор Печерский В.Н.

6. Б-16-05-14 «Серпімді-жылжымалы топырақты сызықты емес шоғырландырудың математикалық модельдерін әзірлеу» Ғылыми жетекшілер: т.ғ.д., профессор Дасибеков А.Д.

7. Б-16-05-04 «Жоғары классты жазық және кеңістіктік механизмдерді талдау және синтездеу» научный руководитель: Ғылыми жетекшілер: т.ғ.к., профессор Абдрашев С.Ж.

8. Б-16-06-05 «Жоғары тиімді жылуалмасу аппараттары мен жалпы өнеркәсіптік мақсаттағы құрылғыларды құрастыру және есептеу әдістемесін әзірлеу». Ғылыми жетекшілер: т.ғ.д., профессор Волненко А.А.

9. Б-16-03-05 «Ұңғымаларды бұрғылау, мұнай мен газды өндіру және дайындау технологиясын әзірлеу және жетілдіру», Ғылыми жетекшілер: х.ғ.д., профессор Надиров К.С.

10. Б-16-01-01 Кездейсоқ шамалардың сомаларына арналған шекті теоремалар. Ғылыми жетекшілер: ф-м.ғ.к., доцент Ахмедов А.Б.

11. Б-16-01-03 Техникалық мамандықтар студенттерінің физикасын оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері: құзыреттілік тәсіл. Ғылыми жетекшілер: п.ғ.д., профессор Пономаренко Е.В.

 

2.ҚР БжҒМ ҒК тарапынан гранттық қаржыландыру тақырыптары:

 2018 жылында ҚР БжҒМ 2018-2020 жж. тапсырысы бойынша келесі гранттық жобаларды қаржыландыруы басталды: 9

 

1. «Белсендірілген технологиялық минералдық шикізат негізінде ыстыққа төзімді композициялық материалдар мен бұйымдардың энергия және ресурс үнемдеуші технологияларын әзірлеу» (Ғылыми жетекшісі: т.ғ.к., доцент Бажиров Т.С., жобаның қаржыландыру соммасы 16 млн. тенге, 2018 жылға 5,3 млн тенге);

2. «Ұсақталған пластмасса қалдықтары қоспасынан стироль тобы пластмассаларын флотациялық алу технологиясын әзірлеу» (Ғылыми жетекшісі: т.ғ.д., профессор Волненко А.А., жобаның қаржыландыру соммасы 21,14 млн. тенге, 2018 жылға 7 млн тенге)

3.« Сүт шикізатын шоғырландыру және кептіруге арналған энергиялық тиімді технологиялар мен шағын қондырғының конструкциясын әзірлеу» (Ғылыми жетекшісі: т.ғ.к., доцент Оспанов Б.О., жобаның қаржыландыру соммасы 34 млн. тенге, 2018 жылға 12 млн тенге)

4. «Ортадан тепкіш күштер өрісінде соққылы ұсақтаудың энергия үнемдейтін тәсілін әзірлеу және оның негізінде сусымалы Материалдарды ұнтақтауға арналған қондырғылар құру». (Ғылыми жетекшілер: т.ғ.к., доцент Хусанов А.Е., жобаның қаржыландыру соммасы 15,1 млн. тенге, 2018 жылға 5 млн тенге)

5. «Табиғи ресурстарды, оның ішінде су ресурстарын ұтымды пайдалану, геология, қайта өңдеу, жаңа материалдар мен технологиялар, қауіпсіз бұйымдар мен конструкциялар». (Ғылыми жетекшілер: Ph.D., доцент Сарсенбекұлы Д., жобаның қаржыландыру соммасы 30 млн. тенге, 2018 жылға 10 млн тенге)

6. «Гидроминералды шикізаттан литийдің таза тұздарын және сирек жер элементтерін алудың ғылыми негіздерін әзірлеу». (Ғылыми жетекшілер: т.ғ.к., доцент Спабекова Р., жобаның қаржыландыру соммасы 21,14 млн. тенге, 2018 жылға 7,3 млн тенге)

7. «Топырақты біріктірудің сызықты емес міндеттерінің механикалық-математикалық модельдерін әзірлеу» (Ғылыми жетекшілер: т.ғ.д., профессор Дасибеков А.Д., жобаның қаржыландыру соммасы 21 млн. тенге, 2018 жылға 7 млн тенге)

8. «Кесумен өңдеу кезінде қалыптау процестерінің барабар модельдерін құру үшін теориялық теңдеулер жүйесін шешу» (Ғылыми жетекшілер: Ph.D, доцент Ибрагимова З.А., жобаның қаржыландыру соммасы 30 млн. тенге, 2018 жылға 10 млн тенге)

9. «Жануарларға арналған тәттілер, фруктокон-серв, сусындар және биокорма дайындауға арналған жүгеріден глюкозалы-фруктозалы шәрбатын өндіру бойынша биотехнологиялық кешен құру». (Руководитель)-  128,016186 млн. тенге. (Ғылыми жетекшілер: х.ғ.к., доцент Ортаев А.Е., жобаның қаржыландыру соммасы 128,016 млн. тенге, 2018 жылға 38,893 млн тенге)

3. Мақсатты қаржыландыру бағдарламасы бойынша: жоқ

 

4. Шаруашылық келісім-шарт орындалатын ҒЗЖ тақырыптары.  - жоқ

 

5. ҒЗЖ нақты қаржыландыру – жалпы факультет бойынша 137 млн. 600 мың. тенге («Мұнайгаз ісі» кафедрасы -5,3 млн.тенге;    «Стандарттау және сертификаттау» кафедрасы - 74 млн.тенге; «Механика және машинажасау» кафедрасы- 17 млн.тенге; «Технлологиялық машиналар мен жабдықтар» кафедрасы - 34 млн.тенге; «Техникалық мамандықтар үшін жоғары математика және физика» кафедрасы - 7,3 млн.тенге).

6. Университет басымды бағыттар бойынща болып саналатын ҒЗЖ орындалатын жобалар мен бағдарламалар - жоқ

 

«Механика және мұнайгаз ісі» факультетінің ҒЗЖ тақырыптарының қаржыландыру сипаттамасы

 

 

 

Кафедра

Тақырыптық жоспар бойынша тақөырыптар саны

Қаржыландыратын тақырыптар саны

Қаржыландыру тақырыптар , млн.тенге

Жалпы

Фундаменталды

Қолданбалы

Халықаралық гранттар

1

МГІ

1

1

5,3

-

5,3

-

2

СжС

2

1

74

  -

74

  -

3

Механика және машинажасау

5

2

17

7

10

 -

4

ТМЖ

4

4

34

-

34

  -

5

ТМЖМжФ

1

1

7,3

7,3

-

-

 

Жалпы соммасы

13

9

137,6

14,3

123,3

-

 

 

7. Жаңалық ашу, патенттер, монографиялар, ғылыми мақалалар саны

 

1. Мұнай-газ құбырларын қорғауға арналған коррозияға қарсы композиция. А.с. № 81797, 2017г. Бимбетова Г.Ж. Надиров К.С.Сакибаева С.А. Тасанбаева Н.Е. Байботаева А.Д. Надиров Р.К.

2. Десублимация процесін басқару Инновациялық патент №27740 Бюлл.№10 от 15.10.16 Голубев В.Г., Бренер А.М., Досмаканбетова А.А.

3. «Автомобильдер шанақтарын және беттерінің кедір-бұдыр тегіс еместігін тегістеуге арналған шпаклевка құрамы» 11.05.2017г.

4. «Тоттың модификаторы» 11.05.2017г.

8. Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жарыққа шығару, ғылыми конференцияларға қатысу

Факультет ПОҚ, магистранттар  2018 жылы ҒЗЖ нәтижелері бойынша 49 мақала жарық көрді, оның ішінде импакт-факторы бар – 13 мақала; РИНЦ базасы бойынша -2 мақала; алыс шет елдік периодты журналдарда жарық көру – 32 мақала, ҚР БжҒМ бекіткен журналдарда жарық көру – 49, шет елдік конференцияларға баяндамалармен қатысу – 21 (Өзбекстан); Халықаралық, республикалық және региональдық ғылыми-практикалық  конференцияға қатысу – 90.

 

 «Механика және мұнайгаз ісі» факультетінің ғылыми зерттеу нәтижелерін жарыққа шығару

 

   

Жалпы

Жоғары рейтингты шетел импакт-факторлы журналдар

Республикалық жоғары рейтингты журналдар  (ККСОН)

Басқа журналдар

Всего

Алыс шетел

Жақын шетел

Халықаралық

Республикалық

АЙмақтық

басқалар

Ендіру актілер

өндіріске

Оқу процессіне

1

МГІ

73

4

18

-

51

16

5

13

17

-

-

9

11

2

СжС

42

2

8

 

32

1

1

13

15

2

-

7

9

3

МжМ

64

2

8

2

52

1

3

25

23

-

-

8

11

4

ТМЖ

46

7

8

-

31

1

4

14

12

-

-

15

13

5

ЖМжФ

72

4

7

2

59

13

8

25

9

4

-

1

4

 

Жалпы

297

19

49

4

225

32

21

90

76

6

-

40

48

 

9. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының Республикалық сайысына 14 ғылыми-зерттеу жұмыстарын жіберді.:

«Механика және машинажасау» кафедрасының профессор Сейтказенованың К.К. доценттер Мырзалиевтың Д.С., Абзалованың Д.А., Ибрагимованың З.А., Молдагалиевтың А.Б. жетекшілігімен сайысына 5 жоба дайындалып жіберілді.

«Мұнайгаз ісі» кафедрасының доценттер Садырбаеваның А., Жантасовтың М.К. жетекшілігімен сайысына 2 жоба дайындалып жіберілді.

«Стандарттау және сертификаттау» кафедрасының доценттер Тулекбаеваның А.К., Ешанкуловтың А.А., Калдыбаеваның Б., жетекшілігімен сайысына 4 жоба дайындалып жіберілді.

«Механика және машинажасау» кафедрасының профессор Волненко А.А. доценттер Сейтхановтың Н., Кумисбековтың С.А.жетекшілігімен сайсына 2 жоба дайындалып жіберілді.

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті «Төртінші өнеркәсіптік революсясын іске асыруда Қазақстан жастарының үлесі» атты жаратылыстану, техникалық, әлеуметтік-гуманитарлық және экономикалық ғылымдар бойынша 21-ші университеттік студенттік ғылыми конференцияда, «Механика және мұнайгаз ісі» факультеттен 143 студент қатысып, олармен 119 баяндама жасалынды. Кафедраларда секциялық мәжілістер ұйымдастырылды

  1. «Мұнайгаз ісі»  секциясы
  2. «Механика мен машинажасаудың өзекті мәселелері» секциясы
  3. «Стандарттау және сертификаттау» секциясы
  4.   «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» секциясы

«Жоғары математика және физика» секциясы